Mätning av partikel- och kolutsläpp i trafiken.

Real Driving Emissions (RDE).

Med den nya certifieringsmetoden mäts även utsläpp av skadliga ämnen i verklig körning i trafik. I de nyaste avgasnormerna Euro 6c, Euro 6d-TEMP och Euro 6d kompletteras WLTP-certifieringen som utförs i labb av en mätning av utsläpp av skadliga ämnen på riktiga vägar. Mätningen av ”Real Driving Emissions”, förkortat RDE, ska säkerställa att utsläppsgränsvärdet för kväveoxider och antalet partiklar inte bara följs i laboratorieförhållanden, utan även ute i stadstrafiken. Till detta används PEMS-utrustning (Portable Emission Measurement System) som fästs på fordonet för att mäta andelen skadliga ämnen i avgaserna under körning.

En så kallad konformitetsfaktor (Conformity Factor, CF) anger hur mycket högre de uppmätta värdena i stadstrafik får vara jämfört med Euro 6-laboratorievärdena. Efter en övergångsfas får värdena för kväveoxider och antal partiklar vara 50 % högre än de föreskrivna värdena i laboratoriet enligt avgasnorm Euro 6d. Detta tillägg ska återspegla mättoleransen hos portabel mätutrustning i RDE-tester och ska kontrolleras årligen samt reduceras vid behov.

Lorem Ipsum