Mindre utsläpp av skadliga ämnen för bättre luftkvalitet.

De två utsläppstyperna: CO2-utsläpp och skadliga ämnen.

Förbränningsmotorerna ansvarar för framför allt två olika typer av utsläpp: för det första CO2-utsläpp och för det andra utsläpp av skadliga ämnen som t.ex. kväveoxider och partiklar. Den ökande andelen CO2 i atmosfären anses ligga bakom den globala uppvärmningen. Ett fordons CO2-utsläpp är proportionellt med mängden bränsle som förbränns.

För att förbättra luftkvaliteten – framför allt i städerna – har man fastställt krävande utsläppsgränsvärden för de olika nivåerna i avgasnormen Euro 6. Fokus ligger framför allt på kväveoxider (NOx) och små partiklar. Kväveoxider uppstår när kväve reagerar med syre. På grund av de många oxideringsstegen och kväve-syre-föreningarna används samlingsnamnet NOx för kväveoxider. När det gäller att definiera gränsvärden för partiklar är ultrafina partiklar som obehindrat kan passera människans slemhinnor av särskild vikt. Andra kemiska föreningar där utsläppsgränsvärden måste följas vid certifieringen av fordon enligt de olika stegen i avgasnormen Euro 6 är exempelvis kolmonoxid (CO) och kolväten (HC).

Lorem Ipsum