Körhjälp och säkerhet

Aktiv bromsassistent med vägkorsningsassistent

Körhjälp och säkerhet

Aktiv bromsassistent med vägkorsningsassistent

Håll avståndet – behåll försprånget

Bilden visar den aktiva bromsassistenten med vägkorsningsassistent i GLS.
Titta igen

Håll avståndet – behåll försprånget

Om systemet registrerar en kollisionsrisk med ett annat fordon eller en fotgängare kan det minska risken för påkörningsolyckor samt olyckor i vägkorsningar.

Om systemet registrerar en kollisionsrisk med ett annat fordon eller en fotgängare kan det minska risken för påkörningsolyckor samt olyckor i vägkorsningar.

Med hjälp av radarsensorer och en stereokamera registreras och utvärderas området kring bilen kontinuerligt. Upp till en hastighet av 72 km/h tar den aktiva bromsassistenten med vägkorsningsfunktion hänsyn till både framförvarande och korsande fordon och fotgängare.

De enskilda funktionerna:

  • Varning vid risk för kollision

Om risk för kollision registreras varnar systemet föraren visuellt och med ljudsignaler.

  • Situationsanpassad bromshjälp.

Om systemet har registrerat en påkörningsrisk och föraren trampar på bromsen tillhandahåller den aktiva bromsassistenten med vägkorsningsfunktion ett situationsanpassat bromstryck för att i möjligaste mån förhindra kollisionen.

  • Autonom bromsfunktion

Om föraren inte reagerar initierar systemet automatiskt en inbromsning för att varna föraren och minska hastigheten.

  • Den autonoma inbromsningen med maximal bromseffekt.

Om föraren fortfarande inte agerar bromsar den aktiva bromsassistenten in bilen med full kraft för att förebygga olycka eller mildra kollisionskraften. Eftersom fotgängare ofta dyker upp plötsligt kan systemet samtidigt med varningen även direkt inleda en automatisk inbromsning.

Endast som del i Körhjälpspaket.