Vårt koncept – miljöriktig produktion

Lägre direkta och indirekta koldioxidutsläpp

Vårt mål är att 2012 ha sänkt koldioxidutsläppen från tillverkningen med 20 procent per bil jämfört med 2007. För att lyckas har vi vidtagit en rad olika åtgärder. Några exempel:

  • Värme- och ventilationsförsörjningen på den nya produktionsfabriken i Rastatt bygger på ett helhetskoncept som utnyttjar geotermisk energi. Det minskar koldioxidutsläppen med ca 2 600 ton per år.
  • Vi använder nya maskiner med lägre utsläpp för uppvärmning och ventilation av våra lokaler. En i genomsnitt 23 procent lägre ventilationsfrekvens innebär 30 000 megawattimmar mindre uppvärmning och 22 000 megawattimmar mindre ström. Detta minskar koldioxidutsläppen med ca 19 500 ton per år.
  • Med hjälp av fotovoltaikanläggningar alstras koldioxidneutral ström på flera fabriker.

Lägre utsläpp av lösningsmedel

Resursbesparing och mindre avfall